Nowa   РусEngTkm

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
  Turkmenistan
  Biziň müşderilerimiz
Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumy (Aşgabat şäheri)
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy Gökdepe şäherçesi
Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Jeans toplumy
Gypjak şäherçesi

Müşderileriň doly sanawy
 
 

Gasynlanan gatykagyz

Gasynlanan gatykagyzyň ulanylşy ýüzýyllar bäri ulanylyp gelýär. Onuň ýasalmagynyň esasy sebäbi, diňe bir gaplamak üçin niýetlenen material däl eýsem önümleri daşky oňaýsyz täsirlerden goramak üçin çydamly material gerek bolanlygy sebäpli ýasalmaga başlanandyr.

Gasynlanan gatykagyzdan ýasalan gap köp halatda ikinji gaplaýyş serişdesi hökmünde ulanylýar, sebäbi ol gorag jähetden sada gatykagyzdan ýasalan gapdan has çydamlydyr. Gatykagyz ýapragy gasynlanan gatlagyň üstüne ýelmenen kagyz gatlaryndan emele gelýär, bular goragy we mäkämligini güýçlendirýär. Gasynlanan gatlaryň sany önümiň goragynyň zerurlylygyna baglydyr. Gasynlanan gatykagyzdan ýasalan gaplaryň berkligi şeýle berkdir welin hat-da kä halatlarda agaç gutylaryň deregine hem ulanylyp bilinýär.Gasynlanan gatykagyzdan ýasalan gabyň ähmiýetli taraplary:

çyg geçmezligine we zarply urgylardan goraýar;
gapdallaýyn we tekiz gysylmalara garşy goraýar;
öz şeklini sarsgynlarly hereket wagty saklamagy başarýar;
saklamak we ulagly äkitmede amatly.
 
       
Hyzmatdaşlar
Mondi Syktyvkar LPC (Russia) Ilim Group (Russia) Pulp and cardboard plant (Russia) Muratli Karton Kagit Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turkey) Baltic cellulose (Russia) Lee Man (China) Dyo Printing Inks Inc. (Turkey) Nine Dragons Paper Industrial Co. Henkel
     
     
Baş sahypa|Kärhana hakynda|Önümler|Hyzmatlar|Habarlaşmak üçin   box@nowapack.com